Tuesday, 27/09/2022 - 02:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG THCS XUÂN MAI B

Kế hoạch tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, phòng chống ci phạm pháp luật trong trường học năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, phòng chống  ci phạm pháp luật trong trường học năm 2022

UBND HUYỆN CHƯƠNG MỸ

TRƯỜNG THCS XUÂN MAI B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:     /KH-THCSXMB

Xuân Mai, ngày  17 tháng 02  năm 2022

 

KẾ HOẠCH

 Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong trường học năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày  11/02/2022 của UBND Huyện Chương Mỹ về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2022;

 Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-GD&ĐT ngày 15/02/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ về Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong trường học năm 2022;

 Trường THCS Xuân Mai B xây dựng kế hoạch Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong nhà trường năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và năng lực hành động; giữ vững kỷ cương pháp luật, tôn trọng pháp luật của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh trong công tác phòng, chống tội phạm.

 - Chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa việc phát sinh hành vi phạm tội trong nhà trường; bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên trong nhà trường về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, bạo lực học đường trong học sinh.

- Tổ chức giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống và văn hóa ứng xử của các thành viên trong trường học.

- Giảm tối thiểu số vụ, số người phạm tội, vi phạm pháp luật trong học sinh.

2. Yêu cầu.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và văn hóa ứng xử nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, các thành viên trong trường về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, bạo lực học đường trong học sinh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP.

1. Tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh.

a. Nội dung tuyên truyền.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên trong nhà trường, gia đình học sinh và cộng đồng trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật;

- Hậu quả, ảnh hưởng, biện pháp phòng ngừa hành vi, vi phạm pháp luật thường xảy ra trong học sinh;

 - Các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm; các quy chế, quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cũng như các tệ nạn xã hội khác trong học sinh;

- Biện pháp phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và sự tác động, lôi kéo đối với học sinh.

b. Hình thức tuyên truyền.

- Lồng ghép nội dung phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào các nội dung như an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác;

 - Lồng ghép nội dung phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào các giờ học chính khóa, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể của học sinh;

- Tổ chức các buổi đối thoại, nói chuyện chuyên đề giữa Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên với học sinh để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của học sinh; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hóa, vẽ tranh, áp phích, sáng tác biểu diễn tác phẩm về đề tài phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh.

- Tổ chức cho học sinh tham gia các câu lạc bộ về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật; phòng chống bạo lực học đường; an toàn giao thông … của nhà trường.

- Tuyên truyền về các gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh đăng tải lên Website của đơn vị, các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội;

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh.

2. Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục đối với học sinh.

- Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục các môn học.

- Tăng cường tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật vào chương trình hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh.

3. Nâng cao năng lực của các thành viên trong việc tổ chức phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật.

          - Tham gia tập huấn nghiệp vụ đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác bảo vệ, các đoàn viên, thanh niên xung kích, tình nguyện;

 - Tổ chức tập huấn về phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên …

4. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan ban ngành địa phương trong công tác quản lí, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh.

 - Tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong công tác quản lí, giáo dục học sinh về ý thức tự giác và kỹ năng nhận diện, phòng ngừa tội phạm, không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; đặc biệt lưu ý đến các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt; kết hợp với các hoạt động giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện quy chế phối hợp với công an địa phương trong việc thực hiện thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT.

 -Tiếp tục đăng ký xây dựng đơn vị trường học đạt chuẩn an toàn, an ninh trật tự theo thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ công an.

- Phối hợp với công an Thị trấn Xuân Mai tổ chức các mô hình câu lạc bộ phòng ngừa tội phạm, nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh tham gia phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật. Xây dựng mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong trường học

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý học sinh, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh.

- Tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý học sinh trên phần mềm cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thống kê, báo cáo về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh;

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh trên Website của nhà trường.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh ở nhà trường.

- Tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh chấp hành nghiêm pháp luật; xây dựng trường học an toàn về ANTT.

- Tiến hành kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tội phạm và việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các lớp học.

          - Thiết lập kênh thông tin giữa nhà trường với công an Thị trấn Xuân Mai; giữa nhà trường và cơ quan quản lý các cấp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Xây dựng  kế hoạch và  triển khai thực hiện công tác Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh năm 2022

- Đưa nội dung “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh” vào nội quy nhà trường và là một trong các nội dung đánh giá thi đua năm học.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh”; xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm.

- GVNCN chủ động phối hợp với gia đình học sinh lớp mình chủ nhiệm trong việc thực hiện các nội dung theo yêu cầu của nhà trường; trọng tâm là quản lý học sinh đảm bảo 100% học sinh không vi phạm pháp luật.

 - Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương mỹ theo qui định.

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh năm 2022 của trường THCS Xuân Mai B, yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Nơi nhận:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

- BGH nhà trường;

- Đoàn TN, Đội TNTP HCM

- CBGVNV HS nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Tiến Duyên

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 09 : 364
Năm 2022 : 4.228