Tuesday, 27/09/2022 - 02:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG THCS XUÂN MAI B

Kế hoạch kiểm tra học kỳ và sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022

Kế hoạch kiểm tra học kỳ  và sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022

 UBND HUYỆN CHƯƠNG MỸ

TRƯỜNG THCS XUÂN MAI B

 

Số: 189/KH-THCSXMB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Xuân Mai, ngày 12 tháng 12 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra học kỳ và sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022

 

Căn cứ công văn 729/GDĐT-THCS ngày 4 tháng 9 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp THCS;

Căn cứ hướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2021-2022 cấp THCS của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Chương Mỹ;

          Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022,căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Xuân Mai B xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Nhằm đánh giá việc thực hiện chương trình, quá trình tổ chức dạy học của giáo viên và kiểm tra năng lực của học sinh THCS học kỳ I năm học 2021-2022.

- Kết quả kiểm tra cuối học kỳ I là cơ sở để lãnh đạo đơn vị, tổ chuyên môn, giáo viên đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý và thực hiện của đơn vị, góp phần thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng dạy học.

2. Yêu cầu

- Thực hiện kiểm tra cuối học kì I ở tất cả các môn học theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục Đào tạo và có kế hoạch chỉ đạo kiểm tra cuối học kỳ I bằng văn bản. Việc tổ chức biên soạn đề,duyệt đề, sao in đề, tiến hành kiểm tra nghiêm túc theo đúng yêu cầu của chương trình, đảm bảo an toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối.

- Việc tổ chức kiểm tra, chấm, chữa bài kiểm tra của học sinh cuối học kỳ I phải đảm bảo đúng quy trình, tính trung thực, chính xác theo đúng thời gian quy định. Những thông tin về đánh giá, xếp loại phải được công khai minh bạch cho giáo viên và học sinh biết.

- Qua kết quả cuối học kỳ I, Ban Giám hiệu tập trung chỉ đạo, tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém để học kỳ II học sinh có đủ kiến thức theo quy định.

II. TỔ CHỨC KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

1. Công tác ra đề kiểm tra

- Thành lập ban ra đề kiểm tra học kỳ I.

- Kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi chương trình môn học;

- Nội dung kiểm tra phải đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng, yêu cầu cần đạt của các khối lớp, đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ và phù hợp với đối tượng học sinh, từng bộ môn. Đề kiểm tra phải thể hiện đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phân hóa trình độ từng đối tượng học sinh và phù hợp với thời gian làm bài từng bộ môn;

- Tổ chức kiểm tra theo hướng dẫn của Phòng giáo dục cụ thể:

+ Nhà trường  ra đề kiểm tra chung cho các  khối lớp 6,7,8,9 ở các môn. Thời gian làm bài đối với môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử và Địa lí lớp 6 90 phút; môn Tiếng Anh lớp 6; 9; KHTN lớp 6 là 60 phút; các môn còn lại là 45 phút. Hình thức kiểm tra: Bằng hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luậ, riêng môn Ngữ văn không có phần trắc nghiệm.

 + Nhà trường thành lập tổ ra đề kiểm tra,phân công giáo viên ra đề theo bộ môn trực tiếp giảng dạy, nhân bản, sao in, bảo mật tất cả các môn còn lại;

+ Tổ chuyên môn ra 2 đề (chính thức và dự phòng)/khối/môn ở các môn.

+ Tổ trưởng chịu trách nhiệm duyệt đề các môn của tổ phụ trách ra đề, tổng hợp nộp về nhà trường.

- Nội dung chương trình đề kiểm tra theo KHDH đã xây dựng.

- Hình thức đề:

+ Trắc nghiệm kết hợp với tự luận, riêng môn Ngữ Văn chỉ kiểm tra bằng hình thức tự luận.

    + Bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận như các tài liệu tập huấn bồi dưỡng giáo viên hàng năm, các thông tư và hướng dẫn chuyên môn các môn học đầu năm để ra đề cho học sinh. Chú ý các đề kiểm tra phải đảm bảo độ phủ của kiến thức, bám sát chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng và chương trình giảm tải của các môn học nhưng có trọng tâm cũng như đảm bảo độ khó theo các cấp độ tư duy để đánh giá đúng chất lượng học sinh, nội dung đề có phần liên môn, đánh giá năng lực của học sinh; đề kiểm tra có kèm theo ma trận đề kiểm tra, đặc tả đề kiểm tra, đề và hướng dẫn chấm…Riêng các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Công Nghệ, T.Anh  khối 9 ra đề trắc nghiệm 100% với theo hướng đề tuyển sinh vào lớp 10 để học sinh làm quen với đề TS như Sở GD&ĐT đã ra đề mẫu, mỗi đề có ít nhất 4 mã đề trên cơ sở của đề gốc.

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng của học sinh theo chuẩn KTKN nhưng có trọng tâm cũng như đảm bảo độ khó theo các cấp độ tư duy để đánh giá đúng chất lượng học sinh.

- Cấu trúc đề kiểm tra: Mỗi đề kiểm tra cấu trúc gồm :

TRƯỜNG THCS XUÂN MAI B

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN:.......

Năm học 2021-2022.

  1. Mục tiêu đề kiểm tra: Kiểm tra chủ đề hay chuẩn kiến thức nào...
  2. Hình thức đề kiểm tra:
  3. Ma trận đề kiểm tra và đặc tả đề theo mẫu

                    4. Đề kiểm tra: (nằm ở 1 trang mới) có tiêu đề như sau:

          TRƯỜNG THCS XUÂN MAI B

 

Đề kiểm tra cuối học kỳ I

Năm học 2021-2022

Môn:

Thời gian làm bài:

(Không kể chép đề hoặc giao đề)

Rồi đến câu hỏi: Câu 1: 2 điểm, xuống dòng rồi đến nội dung câu hỏi, ....

 

          5. Đáp án,hướng dẫn chấm: Tiêu đề đáp án đề kiểm tra:

TRƯỜNG THCS XUÂN MAI B

ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC

Đáp án đề kiểm tra cuối học kỳ I

Năm học 2021-2022

Môn:

ĐÁP ÁN (gồm 3 cột)

Câu

Nội dung

Điểm

1

……………………………….

-

-

Toàn câu

1.0

1.0

2

………………………………….

-

-

Toàn câu

1.5

0.5

        2. Đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, GDĐP, HĐTNHN, Tin học:

          - Thời gian tổ chức thi: Theo kế hoạch dạy học đã xây dựng và TKB;

          - Hình thức thi: thi tại lớp, giáo viên trực tiếp giảng dạy coi thi và làm điểm;

          - Giới hạn thi: giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức theo kế hoạch giáo dục.

          - Tổ chức ôn tập: Ôn tập cho HS theo kế hoạch dạy học.

          3. Ra đề, sao in:

 

PHÂN CÔNG RA ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

 

1. Vật lí:

 Đ/c Loan

2. Hóa:

           Đ/c Thủy A

3. Sinh

           K7: Dương

           K8: Liên

           K9: Liên

4. Công nghệ :

           K6: Dương

           K7: Lợi

           K8: Báu

           K9: Vui

5. Địa

            Đ/c Thủy B   

 6. Sử

            Đ/c Kế Anh

7. GDCD

           K6: Huệ

           K7: Báu

           K8: Dương

           K9: Liên

8.Toán

           K6: Phương

           K7: Hoài

           K8: T.Thuỷ

           K9: Hòa

9.Ngữ Văn

           K6: Yến

           K7: Lợi

           K8: Vui

           K9: Nguyệt

10.Tiếng Anh

          K6: Phong     

           K7: Lan   

           K8: Lan   

           K9: Phong

11.Âm nhạc

          Đ/c Hiếu

12.Mĩ Thuật

          Đ/c Giang

13.Thể Dục

           K6: Huệ

           K7: Báu

           K8: Huệ

           K9: Báu

14. Tin học 6

              Đ/c T.Thủy

15. KHTN 6

            Loan, Thủy A, Dương

16. GDĐP 6:     Đ/c Huệ

17. HĐTNHN:  Đ/c Giang

          + Tổ chuyên môn gửi đề kiểm tra đã kiểm duyệt về chuyên môn nhà trường (sau khi tổ trưởng đã duyệt xong), sau đó đ/c Hương sao in đề.

          + Mỗi môn ra 2 đề/khối lớp.

          - Các môn học còn lại đối với chương trình hiện hành.

          - Thời gian ôn tập cho học sinh: giáo viên bộ môn tiến hành ôn tập cho học sinh theo KHGD.

          4.Lịch kiểm tra cuối học kì I:

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Năm học 2021-2022

 

Ngµy/thứ

Buæi

Khèi, líp

Thêi gian giao ®Ò cho häc sinh

M«n kiÓm tra

Thêi gian lµm bµi

Ngµy 4/01/2022

Thứ 3

Sáng

Khối 6,7,8,9

Khối 6,7,8,9

Khối 7,8,9

Khối 6

Khối 7,8,9

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 3

 Tiết 4

Công Nghệ

GDCD

Lý 7,8,9

KHTN 6

Sinh 7,8,9

45 phút

45 phút

45 phút

60 phút

45 phút

Ngµy 5/01/2022

Thứ 4

 

Sáng

 

Khối 6,7,8,9

Khối 7,8

Khối 6,9

Khối 7,8,9

Tiết 1+2

Tiết 3

Tiết 3

Tiết 4

Ngữ văn

Tiếng anh 7,8

Tiếng anh 6,9

Địa 7,8,9

90 phút

45 phút

60 phút

45 phút

 Ngày 6/01/2022

Thứ 5

 

Sáng

 

Khối 6,7,8,9

Khối 7,8,9

Khối 6

Khối 8,9

Tiết 1+2

Tiết 3

Tiết 3+4

Tiết 4

Toán

Sử 7,8,9

LS&ĐL 6

Hóa 8,9

90 phút

45 phút

90 phút

45 phút

          * Phân công coi thi:

          +Thành lập ban coi thi.

          + Giáo viên coi thi theo tiết dạy.

          +100% GV có mặt tại trường và mở phòng học từ 7h00' buổi sáng.

          + Các tiết còn lại học theo thời khóa biểu; các môn còn lại KTHK I theo KHDH và TKB.

          * Hình thức kiểm tra:

          Kiểm tra trực tuyến trên phần mềm Zoom và Azota

          5.Tổ chức chấm bài kiểm tra

           + Thành lập ban chấm thi.

          + Các tổ chỉ đạo tổ viên tổ chức chấm điểm,chữa bài cho học sinh theo bộ môn phụ trách giảng dạy; vào điểm, đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư số 26/2020/TT-BGD&ĐT ngày 26/08/2020 của Bộ GD&ĐT.

Thông tư số 22/2021/TT-BGD&ĐT ngày 25/07/2021 của Bộ GD&ĐT. Thông tư số 09/2021/TT-BGD&ĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GD&ĐT.

+ Lưu bài kiểm tra của học sinh.

          6.Giám sát kiểm tra

+ Đối với nhà trường: Phân công kiểm tra; những trường hợp sai phạm trong tổ chức kiểm tra, xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.

+ Đối với tổ chuyên môn: Tổ trưởng giám sát việc chấm, trả bài, vào điểm, lưu bài kiểm tra của tổ viên.

7.Tổ chức rút kinh nghiệm

+ Sau khi kiểm tra cuối học kì I, các tổ bộ môn họp đánh giá rút kinh nghiệm về kết quả học tập của học sinh để đạt kết quả cao hơn.

+ Đối với những học sinh có học lực yếu-kém, nhà trường sẽ lập danh sách, lên kế hoạch phụ đạo thêm trong học kỳ II.

+ Các tổ báo cáo kết quả kiểm tra cuối kỳ I.

III. Thời gian báo cáo:

1. Nhập dữ liệu vào phần mềm CSDL:

          - Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm phải nhập tất cả các cột điểm vào các phần mềm. Hoàn thiện sổ theo dõi và đánh giá học sinh học kì I.

          - Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành chuyên cần vào phần mềm theo lịch, hoàn thiện và in sổ gọi tên ghi điểm học kỳ I của lớp.

2. Đối với GVCN và GVBM và tổ chuyên môn:

2.1.Giáo viên chủ nhiệm:

          + Nộp bản dự kiến xếp loại hạnh kiểm học kì I về nhà trường xong trước ngày 09/01/2022 để nhà trường tổ chức bình xét hạnh kiểm học sinh toàn trường.        + Nộp danh sách học sinh giỏi, tiên tiến (theo thứ tự từ cao xuống thấp) theo mẫu trước ngày 12/01/2022.

          + In sổ theo dõi gọi tên và ghi điểm của lớp nộp trước ngày 12/01/2021.

          2.2. Giáo viên bộ môn:

          + Cập nhật đủ cơ số điểm,tính điểm,vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh theo đúng các thông tư hiện hành trên phần mềm CSDL và sổ theo dõi và đánh giá học sinh học kì I: xong trước ngày 10/01/2022. 

          2.3.Tổ chuyên môn:

          - Biểu mẫu: Ban giám hiệu sẽ gửi về các tổ qua email.

- Thời gian nộp báo cáo:

+ Tất cả các báo cáo của giáo viên  nộp về tổ trưởng;

+ Tổ trưởng tổng hợp nộp toàn bộ báo cáo về BGH ngày 13/01/2022.

Trên đây là hướng dẫn ôn tập, kiểm tra cuối học kì I và sơ kết kỳ I năm học 2021-2022 của trường THCS Xuân Mai B.

Nơi nhận:

- Phòng GD;

- BGH;

- Các tổ CM;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Tiến Duyên

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 09 : 364
Năm 2022 : 4.228